الان به سختی با عصا میتونم راه برم ولی دست چپم به هیچ دردی نمیخوره.
کم کم به این حالت ولی دارم عادت میکنم...