ممنون از اینکه تجربیاتت رو به اشتراک گذاشتی و چقدر خوب این حس رو تفسیر کردی .... با توجه...