درود بر شما
چیزی که بیشتر از همه چیز باید در نظر بگیری اینه که با چه کسی تریپ میری....