درود بر ساﻯشمن عزیزم،

به نظر من ما باید منظورمون رو از «محصول بهتر» مشخص کنیم.
...