درود
سعی کنید قبل از اولین سفر هیجان خودتون و کنترل کنید.
با توجه به سردی هوا...