درود
پيشنهاد ميكنم توى گوگل نگاهى به روستاى واريش و ورديج بندازيد ،. جفتشونم فاصله ى چندانى با تهران ندارن...