اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

استیلﻛﻮلین و هذیانﺁورها

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • زمان
 • Show
Clear All
new posts

 • استیلﻛﻮلین و هذیانﺁورها


  استیلﻛﻮلین (Acetylcholine یا اختصاراً ACh) نام یک انتقاﻝدهندﮤ عصبی و دستهﺍی بسیار مهم از گیرندهﻫﺎ در بدن است که نقش عمدهﺍی را در تنظیم عملکرد دستگاه گردش خون و بسیاری از دیگر اعضای کلیدی بدن بر عهده دارند. گیرندهﻫﺎی استیل کولین به دو دﺳﺘﮥ گیرندهﻫﺎی موسکارین و گیرندهﻫﺎی نیکوتین طبقهﺑﻨﺪی ﻣﻰشوند ۱ که تا به امروز ۵ گوﻧﮥ مختلف از گیرندهﻫﺎی موسکارین و نزدیک به ۱۷ گوﻧﮥ مختلف نیز از گیرندهﻫﺎی نیکوتین شناخته شدهﺍند. گیرندهﻫﺎی استیلﻛﻮلین به شکل تنگاتنگ با آدرنالین و گیرندهﻫﺎی آن در ارتباط هستند و تقریباً در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی و ثانویه، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، مثانه و غدد عرق و بزاق حضور دارند. شاید علت عمده اهمیت مطالعه و شناخت این گیرنده در بدن را بتوان نقش تعیینﻛﻨﻨﺪﮤ آن در تنظیم مهمترین فعالیتﻫﺎی غیر ارادی بدن که از طریق بصلﺍلنخاع هدایت و فرماندهی ﻣﻰشوند دانست ۲. بیوسنتز استیلﻛﻮلین از طریق آنزیم کولینﺍستیلﺗﺮنسفراز صورت ﻣﻰگیرد، بدین صورت که استیلﻛﻮلین آزاد شده در فضای میان نورونﻫﺎ توسط آنزیم استیلﻛﻮلینﺍستراز به کولین تجزیه شده و کولین توسط انتقاﻝدهندهﻫﺎی ویژهﺍی (CC) به داخل نورونﻫﺎ بازگردانده ﻣﻰشود که مجدداً توسط کولینﺍستیلﺗﺮنسفراز به استیلﻛﻮلین تبدیل خواهد شد ۳. عملکرد نورونﻫﺎی کولینرژیک در شماری از نقاط بدن که نیاز به ایجاد واکنش سریع یا انتقال سیگنالﻫﺎی با فرکانس بسیار زیاد وجود دارد، به اندازهﺍی کوتاه و مؤثر است که گاه میلیونﻫﺎ مولکول استیلﻛﻮلین در کمتر از ۵ میلیﺛﺎنیه از محفظهﻫﺎی نگهدارندﮤ خود آزاد شده و بعد از اتصال به گیرندهﻫﺎ، به سرعت توسط آنزیمﻫﺎی نام برده شده تجزیه ﻣﻰشوند. با اینکه کولین به عنوان ترکیب اوﻟﻴﮥ مورد نیاز برای سنتز استیلﻛﻮلین و مهمترین متابولیت این ماده در خون یافت ﻣﻰشود، اما استیلﻛﻮلین در خون حضور ندارد و اغلب به شکل غیر مستقیم از طریق آزادسازی نیتریک اکساید (NO) منجر به کاهش فشار خون ﻣﻰشود. از سوی دیگر عملکرد استیلﻛولین بر روی گیرندهﻫﺎی نیکوتین به دلیل انقباض عروق و آزادسازی آدرنالین، ﻣﻰتواند سبب افزایش فشار خون در فرد شود. به هر روی همانگونه که از عنوان این نوشتار نیز بر ﻣﻰآید، نام استیلﻛﻮلین در دنیای رواﻥگردانﻫﺎ با نام هذیاﻥآورها (Deliriants) گره خورده است که این امر با توجه به جایگاه و عملکرد بسیار مهم و حساس این نورونﻫﺎ در برقراری حیات در فرد، نیازمند گفتگو و روشنگری است.

  شماری از گیاهان خانوادﮤ ساﻳﮥ شب (Solanaceae) جزء مشهورترین گیاهان هذیانﺁور شمرده ﻣﻰشوند که از میان آنها ﻣﻰتوان به داتورا، هنبین (H. niger)، براگمانسیا و مندریک (M. officinarum) اشاره کرد. این گیاهان حاوی آلکالوئیدهای هذیانﺁوری هستند که مهمترین آنها هیوسین و هیوسیامین ﻣﻰباشند. این دو ماده آنتاگونیست قدرتمند گیرندهﻫﺎی موسکارین هستند و به همین دلیل جزء رواﻥگرداﻥهای ساﻗﮥ مغز دستهﺑﻨﺪی ﻣﻰشوند. هیوسین به شدت هذیانﺁور و رواﻥگردان بوده و عوارض بسیار شدیدی را به همراه دارد، به همین دلیل در بیمارستانﻫﺎ و مراکز بهداشت و درمان، اغلب از آتروپین برای افزایش فشار خون و ضربان قلب استفاده ﻣﻰشود. دقت داشته باشید که کمتر از ۵۰۰ میکروگرم آتروپین ﻣﻰتواند فشار خون یک فرد بالغ را تا حد زیادی افزایش دهد، حال آنکه هنبین و مندریک حاوی مقادیر بسیار زیادی هیوسین هستند ٤. مصرف بیش از ۵ میلیﮔﺮم آتروپین مسمومیتﻫﺎی شدیدی را به همراه دارد که با نام سندرمﻫﺎی آنتیﻛﻮلینرژیک شناخته ﻣﻰشوند ۵. غلظت یا نسبت ترکیبات آنتیﻛﻮلینرژیک در گیاهان هذیانﺁور ﻣﻰتواند بسته به شرایط رشد، فصل برداشت نمونه یا سن گیاه بسیار متفاوت باشد ٦، اما به عنوان مثال، تنها یک گرم برگ خشک شدﮤ داتورا استرامونیوم به طور متوسط حاوی ۳/۵ تا ٦ میلیﮔﺮم هیوسین و ۱ میلیﮔﺮم هیوسیامین ﻣﻰباشد ۷. با اینکه هیوسین در دوزهای اندک تنها بر گیرندهﻫﺎی موسکارین تأثیر ﻣﻰگذارد، اما در مقادیر زیاد قادر است با اتصال به گیرندهﻫﺎی نیکونین، عوارض گستردهﺍی را در فرد به همراه داشته باشد. این آلکالوئیدها از طریق دستگاه گوارش قدرت جذب بسیار زیادی دارند. هیوسین باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب شده و به مرور زمان حافظه را به شدت تحت تأثیر قرار ﻣﻰدهد. این ماده غدد ترشح عرق و بزاق را نیز از کار ﻣﻰاندازد که همین امر در مواردی موجب افزایش شدید دمای بدن شده و در دراز مدت ﻣﻰتواند جان فرد را تهدید کند. تأثیر هذیاﻥآورها بر تبادل کولینرژیک در ساﻗﮥ مغز موجب تجربیات رؤیاگوﻧﮥ شدیدی ﻣﻰشود که در حقیقت از نشانهﻫﺎی مسمومیت شدید آنتیﻛﻮلینرژیک ﻣﻰباشد و سفرهای هذیاﻥگونهﺍی نیز که بعد از مصرف مقادیر زیادی از این گیاهان تجربه ﻣﻰشود، اغلب جز اینکه فرد را با عوارض نام برده شده دست به گریبان کند، سود دیگری نخواهد داشت. در اداﻣﮥ این نوشتار که در آینده تقدیم خواهد شد، در قالب نقدی بر استفادﮤ شامانیک از گیاهان هذیاﻥآور به این موضوع اشاره خواهیم کرد، اما همانگونه که مشاهده ﻣﻰکنید با درنظرگیری ماهیت عملکرد این ترکیبات و خطرات آن، هرگز توجیه قاﻧﻊکنندهﺍی برای مصرف آنها ﻧﻤﻰتوان یافت.

  اداﻣﮥ این مطلب را ﻣﻰتوانید به زودی در ﺻﻔﺤﮥ دانشناﻣﮥ انجمن مطالعه بفرمایید.


  زیرنویس:

  ۱. از آن جهت موسکارین و نیکوتین خوانده ﻣﻰشوند که موسکارین و نیکوتین هر دو با اثرگذاری بر روی این گیرندهﻫﺎ تأثیرات خود را به نمایش ﻣﻰگذارند و این دو دسته از گیرندهﻫﺎی استیلﻛﻮلین نیز نخستین بار به واﺳﻄﮥ این دو ماده شناخته شدند. دقت داشته باشید که مصرف مقادیر زیاد هر دو ماده ﻣﻰتواند مرگبار باشد. برای توضیحات بیشتر به متن بازگردید.

  ۲. استیلﻛﻮلین در کنار نورآدرنالین مهمترین انتقالﺩهندهﻫﺎ در سیستم اعصاب خودکار (ANS) محسوب ﻣﻰشوند. این سیستم تقریباً ﻛﻠﻴﮥ فعالیتﻫﺎی غیر ارادی بدن مانند ضربان قلب را تنظیم و مدیریت ﻣﻰکند. برای مطاﻟﻌﮥ بیشتر رجوع کنید به:
  .
  .Robertson D.W., 2004. Primer on the autonomic nervous system. Academic Press, New York


  ۳.

  .Parsons S.M., Prior C., Marshall I.G., 1993. Acetylcholine transport, storage and release. Int. Rev. Neurobiol. 35, p. 279


  ٤. قدرت هیوسین در محل گیرندهﻫﺎی موسکارین تقریباً دو برابر آتروپین است. به طور کل هیوسین تأثیرات گستردهﺗﺮی را بر روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) به نمایش ﻣﻰگذارد.

  ۵. جالب است بدانید سم بوتولینیوم، عامل بیماری مرگبار بوتولیسم، از ﺟﻤﻠﮥ شناخته شدﻩترین سمومی است که از طریق تداخل در سیستم کولینرژیک و جلوگیری از آزادسازی استیلﻛﻮلین، در مدت زمان بسیار اندک جان فرد را ﻣﻰگیرد.

  ٦. بر اساس آزمایشات انجام شده، گیاهان داتورا و براگمانسیا در ماهﻫﺎی گرم و خشک سال دارای بیشترین غلظت آلکالوئید و در فصل زمستان حاوی کمترین غلظت ﻣﻰباشند.

  ۷. ساﻗﮥ تازﮤ براگمانسیا اورآ دارای حداقل ۰/۳٪ آلکالوئید هذیاﻥآور ﻣﻰباشد که بیش از ۸۰٪ آن را هیوسین تشکیل ﻣﻰدهد. رجوع کنید به:
  .
  .Schultes R.E., Hofmann A., Ratsch C., 2001. Plants Of The Gods. Healing Arts Press, Vermont. P. 140-142  توجه: ﻛﻠﻴﮥ حقوق مطالب ارسال شده در این تارنما محفوظ بوده و و هرگونه استفاده از آنها تنها با ذکر نام و آدرس انجمن پرشین سای مجاز ﻣﻰباشد.
  Last edited by Yantra; 01-14-2016, 01:25 PM.
  .In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true

 • #2
  درود بر شما ،

  بسیار ممنون از مقاله جامعی و مستندی که تهیه کردید.

  نکات بسیار خوبی در این نوشتار گفتید که میتونه بدرد خیلی از کسانی که قصد مصرف این ترکیبات رو دارند بخوره. با این حساب بهتر نیست این مطلب در بخش عمومی باشه؟

  در اداﻣﮥ این نوشتار که در آینده تقدیم خواهد شد، در قالب نقدی بر استفادﮤ شامانیک از گیاهان هذیاﻥآور به این موضوع اشاره خواهیم کرد، اما همانگونه که مشاهده ﻣﻰکنید با درنظرگیری ماهیت عملکرد این ترکیبات و خطرات آن، هرگز توجیه قاﻧﻊکنندهﺍی برای مصرف آنها ﻧﻤﻰتوان یافت.
  بحث بسیار خوبیه ، جدای از ریسک مصرف هذیان آور ها آیا بنظرتون تجربیات حاصل این مواد میتونه باعث روشنگری (یا قدرت ، شناخت خود یا هر استفاده ابزاری دیگر) بشه؟
  Last edited by MindControl; 12-07-2015, 05:27 PM.
  ?Are you dreaming

  Comment


  • #3
   درود بر تو ینترای عزیز ، خسته نباشی مرد

   فوق العاده بود ، اطلاعات جسته گریخته من با خوندن این مطلب واقعا انسجام پیدا کرد البته متوجه شدم که اصل داستان در بخش های بعدیه .

   بی صبرانه مشتاق خوندنشم.
   I am that I am not

   Comment


   • #4
    با سلام بر Yantra عزیز و خسته نباشید فراوان بابت تهیه ی مطلب ارزشمندی که در اختیارمون قرار دادید.براستی که اهمیت وجود چنین مطالبی در پیوند با مصرف روانگردانها، در عین حال که پیچیده اند، بسیار زیاد و ضروریه.و از اینکه شما زحمت گردآوری و فراهم کردن این مطلب مهم و تامل برانگیز رو کشیدید، بسیار سپاسگزارم.
    ”.Life seems to be a system that eats itself to death, and in which victory equals defeat”

    Comment


    • #5
     نوشته اصلی توسط MindControl نمایش پست ها
     جدای از ریسک مصرف هذیان آور ها آیا بنظرتون تجربیات حاصل این مواد میتونه باعث روشنگری (یا قدرت ، شناخت خود یا هر استفاده ابزاری دیگر) بشه؟
     درود بر MindControl عزیز،

     همانگونه که در متن نیز اشاره شده است:

     تأثیر هذیاﻥآورها بر تبادل کولینرژیک در ساﻗﮥ مغز موجب تجربیات رؤیاگوﻧﮥ شدیدی ﻣﻰشود که در حقیقت از نشانهﻫﺎی مسمومیت شدید آنتیﻛﻮلینرژیک ﻣﻰباشد و سفرهای هذیاﻥگونهﺍی نیز که بعد از مصرف مقادیر زیادی از این گیاهان تجربه ﻣﻰشود، اغلب جز اینکه فرد را با عوارض نام برده شده دست به گریبان کند، سود دیگری نخواهد داشت.
     باید دانست ساﻗﮥ مغز در تنظیم سطح هوشیاری و ادراک و نیز حافظه، نقش بسیاری دارد، اما وظایف خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که امکان استفاده از توان روانﮔﺮدان این بخش از مغز را غیر ممکن و مرگبار ﻧﻤﻮده است. به همین دلیل هر عامل یا مادهﺍی که در کارکرد ساﻗﮥ مغز تداخل ایجاد کند، در کنار عوارض شدیدی که در فرد ایجاد ﻣﻰکند، تجربیات رواﻥگردان و هذیانﮔﻮﻧﮥ شدیدی را نیز برای وی به دنبال خواهد داشت. این عامل ﻣﻰتواند یک سم یا یک آسیب مغزی باشد که در نهایت منجر به مرگ فرد گردد. متأسفانه اغلب افرادی که اقدام به مصرف اینگونه ترکیبات ﻣﻰکنند، از نحوﮤ عملکرد و ابعاد تأثیرات مخرب و خطرناک آنها آگاه نیستند. باید توجه داشت که بعد از مصرف قدرتمندترین رواﻥگرداﻥها نظیر کتامین، سیستم اعصاب خودکار کماکان به کار خود ادامه ﻣﻰدهد و عملکرد دستگاه تنفس نیز به طور کل دستخوش تغییر نخواهد شد. اما سموم هیوسین و آتروپین دقیقاً با ایجاد تداخل در کارکرد مهمترین اعضای بدن، از جمله دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس، تأثیرات خود را به مرﺣﻠﮥ اجرا ﻣﻰگذارند. به این نکته نیز باید اشاره نمود که تأثیرات رواﻥگرداﻥ آمانیتا موسکاریا فاقد هرگونه ارتباط با گیرندهﻫﺎی موسکارین و استیلﻛﻮلین ﻣﻰباشد، زیرا موسکیمول آگونیست قدرتمند گیرندﻫﺎی گابا بوده و از نظر ساختار نیز به انتقالﺩهندهﻫﺎی گابا شباهت بسیاری دارد و موسکارین تنها در مقادیر بسیار اندک در آمانیتا موسکاریا یافت ﻣﻰشود.

     نوشته اصلی توسط MindControl نمایش پست ها
     با این حساب بهتر نیست این مطلب در بخش عمومی باشه؟
     موضوع به بخش عمومی منتقل شد. کیفیت تصویر براگمانسیا اورآ نیز گویا مناسب نبود که به همین دلیل تعویض شد.
     .In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true

     Comment


     • #6
      تأثیرات رواﻥگرداﻥ آمانیتا موسکاریا فاقد هرگونه ارتباط با گیرندهﻫﺎی موسکارین و استیلﻛﻮلین ﻣﻰباشد، زیرا موسکیمول آگونیست قدرتمند گیرندﻫﺎی گابا بوده و از نظر ساختار نیز به انتقالﺩهندهﻫﺎی گابا شباهت بسیاری دارد و موسکارین تنها در مقادیر بسیار اندک در آمانیتا موسکاریا یافت ﻣﻰشود.
      جالبه . من همیشه تاثیرات روانگردان آمانیتا موسکاریا را هم به موسکارین و هم به موسکیمول نسبت میدادم. حالا که شما میفرمایید تاثیرات موسکارین اندکه ، اساسا مقدارش اونقدری هست که روی سفر تاثیر بزاره؟ چون بنظر میرسه که تاثیرات آمانیتا در فصول مختلف فرق میکنه و این آیا میتونه بدلیل تفاوت در سطح موسکارین باشه؟
      ?Are you dreaming

      Comment


      • #7
       نوشته اصلی توسط Immortal نمایش پست ها
       درود بر تو ینترای عزیز ، خسته نباشی مرد

       فوق العاده بود ، اطلاعات جسته گریخته من با خوندن این مطلب واقعا انسجام پیدا کرد البته متوجه شدم که اصل داستان در بخش های بعدیه .

       بی صبرانه مشتاق خوندنشم.
       درود بر تو ایمورتال عزیزم،

       خوشحالم از اینکه این نوشتار توانسته نکات مفیدی را در اختیار شما قرار دهد. بخش دوم آن نیز در دست تهیه است که به زودی در اختیار دوستان انجمن قرار ﻣﻰگیرد.
       .In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true

       Comment


       • #8
        نوشته اصلی توسط queen of light نمایش پست ها
        با سلام بر Yantra عزیز و خسته نباشید فراوان بابت تهیه ی مطلب ارزشمندی که در اختیارمون قرار دادید.براستی که اهمیت وجود چنین مطالبی در پیوند با مصرف روانگردانها، در عین حال که پیچیده اند، بسیار زیاد و ضروریه.و از اینکه شما زحمت گردآوری و فراهم کردن این مطلب مهم و تامل برانگیز رو کشیدید، بسیار سپاسگزارم.
        درود بر queen of light عزیز و تشکر فراوان از لطف و توجه شما،

        همانطور که اشاره نمودید، متأسفانه امروزه شاهد هستیم به اندازهﺍی که در مورد کاربردهای شامانیک گیاهان هذیاﻥآور و یا دیگر رواﻥگرداﻥها بحث و گفتگو ﻣﻰشود، دربارﮤ عواقب مخرّب و مرگبار سوء مصرف آنها اطلاعﺭسانی ﻧﻤﻰشود که همین امر، بر اهمیت نگارش و انتشار این دسته از مقالات افزوده است.
        .In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true

        Comment


        • #9
         نوشته اصلی توسط MindControl نمایش پست ها
         جالبه . من همیشه تاثیرات روانگردان آمانیتا موسکاریا را هم به موسکارین و هم به موسکیمول نسبت میدادم. حالا که شما میفرمایید تاثیرات موسکارین اندکه ، اساسا مقدارش اونقدری هست که روی سفر تاثیر بزاره؟ چون بنظر میرسه که تاثیرات آمانیتا در فصول مختلف فرق میکنه و این آیا میتونه بدلیل تفاوت در سطح موسکارین باشه؟
         خیر دوست گرامی. تأثیرات رواﻥگردان آمانیتا موسکاریا منحصراً مربوط به موسکیمول و ایبوتنیک اسید موجود در آن است که اغلب در فصل بهار و اوایل تابستان دارای بیشترین غلظت خود ﻣﻰباشند. میزان موسکارین موجود در آمانیتا موسکاریا بسیار اندک بوده و تا ۷۰۰ برابر کمتر از گونهﻫﺎی مشهور اینوسایب (مانند اینوسایب قرمز) ﻣﻰباشد. البته در گذشته، تأثیرات رواﻥگردان آمانیتا موسکاریا به اشتباه به موسکارین نسبت داده ﻣﻰشد. جالب است بدانید که همین تصور نادرست موجب گردیده بود تا به منظور درمان مسمومیتﻫﺎی شدید حاصل از مصرف آمانیتا موسکاریا، از آتروپین استفاده شود که خود باعث افزایش شدت مسمومیت و در مواردی مرگ بیمار ﻣﻰشد.
         .In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true

         Comment


         • #10
          ممنون از Yantra عزیز که اینجا هم به سوالات من و هم به سوالات بقیه دوستان جواب داده ، یک سوال این که میگن نوشیدن آب هنگام سفر (مسمومیت) با داتورا خطرناکه یا کشندست یا شدت سفر رو بیشتر میکنه مبنای علمی داره؟

          Comment


          • #11
           نوشته اصلی توسط Mahsa.raz نمایش پست ها
           این که میگن نوشیدن آب هنگام سفر (مسمومیت) با داتورا خطرناکه یا کشندست یا شدت سفر رو بیشتر میکنه مبنای علمی داره؟
           درود بر شما،

           بله. همانگونه که در متن نوشتار نیز بدان اشاره شده است، از جمله تأثیرات مهم ترکیبات آنتاگونیست گیرندهﻫﺎی موسکارین، جلوگیری از ترشحات غدد عرق و بزاق، دستگاه تنفس و دستگاه گوارش ﻣﻰباشد. به همین دلیل به دنبال مصرف مقادیر زیاد این ترکیبات، اغلب فرد با افزایش دمای بدن و عطش بسیار شدید مواجه ﻣﻰشود که مصرف آب و مایعات به هر مقدار، هرگز در بهبود این وضعیت سودی نخواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل ایجاد تداخل در کارکرد مثانه، فرد قدرت جذب و دفع مایعات مصرف شده را نیز به طور کامل از دست خواهد داد که همین امر به تدریج منجر به تجمع بیش از حد مایعات در بافتﻫﺎ (به ویژه مثانه) و در نهایت تخریب مثانه، بازگشت ادرار به حالب و آسیب جدی کلیهﻫﺎ خواهد شد. فرد در این شرایط باید سریعاً به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گیرد.
           .In the province of the mind, what one believes to be true either is true or becomes true

           Comment

           Working...
           X